De vorm die ik aan moet nemen

fan ûnder de tekkens

riist it skepsel

skonken stinne

swier fan sliep

lapen falle

fan ’t omwuolle liif

dat yn it tsjuster skûle

wekker wurde

 

sûnt stjoerman holle juster

it hêft út hannen joech

en ik my glydzje liet

yn ’e wide see fan dreamen

dêr’t ús lytse leven yn om dobberet

en ik my oerliet oan ’e tinzen

dy’t as nuvere fisken

dat wetter bewenje

en elkoar sykje en fine

op wizen

dy’t net spylje

yn ’e logika

fan ’e dei

wie ik wei

wie ik wer

no fjil ik my roppen

troch it ljocht en sjoch

in nije moarn

noch mei fochtich flewiel beklaaid

it sêfte riizjen fan ’e sinne

aansten droeget er mij wer

yn ’e foarm

dy’t ik foar dit leven

yn dizze weareld

oannimme moat

elke dei

elke nacht

itselde liet

IMG_4562z (2).jpg
b (2)l.jpg
oersop.jpg
IMG_4122.jpg

De foarm dy 't ik oannimme moat

kepsel

s

We zijn allemaal gemaakt van dezelfde materie. Alleen onze vorm verschilt.

beampoppe.jpg

Ik woon op een boerderij en word omringd door vee: creaturen bij uitstek, door de mens ontwikkeld, om ons tot dienst te zijn.

Blommûle 2.jpg
Blommûle 1.jpg

Mensen lijken meer op hun vee dan ze zich realiseren. De gemiddelde moderne koe weet niet hoe ze moet grazen, de moderne mens verhongert zonder supermarkt.

Geen kip is hetzelfde. Ieder dier is een individu, met verlangens en eigenaardigheden.

IMG_3582c (3).png
IMG_3370-b -.jpg
IMG_7730 (11).jpg
fjoerfoale.png
2017-12-29 12 (4).jpg

Lân en Tiid

- Land en Tijd -

Het cyclische van de natuur in verf en fotocollages

Een expositie van schilderijen over het thema Vruchtbare Aarde door Doet Boersma en fotocollages van Janna van der Meer over vee, land en verbinding.

De schilderijen van Doet Boersma en de fotocollages van Janna van der Meer in de tentoonstelling Land en Tijd gaan over de vaak zo vanzelfsprekende basis van ons leven en de relatie tussen planten, dieren en de grond. Lees meer over de expositie

Lân en Tiid

  • blogger
  • twitter
  • instagram
  • linkedin
  • generic-social-link