top of page

Privacy
policy

Disclaimer

 

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt met eenzelfde zorgvuldigheid onderhouden. Ondanks de zorg met betrekking tot de samenstelling van de website, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer deze website onjuistheden of onvolledigheden vertoond, zal Meer Communicatie alle mogelijke handelingen uitvoeren om dat zo spoedig mogelijk te corrigeren. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Meer Communicatie is niet aansprakelijk voor de inhoud op de website en eventuele verwijzingen vanuit de website. Meer Communicatie vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

 

Merkt u dat er iets niet klopt of is een onderdeel van de website niet goed werkend? Laat het Meer Communicatie dan alstublieft weten. Zo kan hier, indien nodig, een correctie op uitgevoerd worden. Bij voorbaat excuses voor eventueel ongemak.

 

Alle inhoud van Bergen-communicatie.nl zoals afbeeldingen, teksten en video’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Hieruit mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, mechanisch, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meer Communicatie.

Privacyverklaring

Meer Communicatie, gevestigd aan Sythústerfjild 4 8468ML Haskerdijken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven indeze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.jannavandermeer.nl/

Sythústerfjild 4, 8468ML Haskerdijken

0642476097 | jannavandermeercommunicatie@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meer Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IBAN

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jannavandermeercommunicatie@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Meer Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling en het verwerken hiervan in de administratie

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Meer Communicatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk verplichte bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Meer Communicatie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meer Communicatie maakt gebruik van functionele cookies om jou de best mogelijke ervaring te bieden. Deze functionele cookies komen voor in de volgende apps die deze website gebruikt:

- Right click protect

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meer Communicatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jannavandermeercommunicatie@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Meer Communicatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meer Communicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jannavandermeercommunicatie@gmail.com

 

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

De aan u beschikbaar gestelde privacy verklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

  • blogger
  • twitter
  • instagram
  • linkedin
  • generic-social-link
bottom of page