top of page

- being -

Wêzen

Wêzen (Being) is the title of my illustrated poetry collection. This was published in 2017 by Bornmeer publishers. 

Wêzen describes my attempt to reinvent myself. An act that requires both introspection and an advanced sense of place and time.

 

The poems are written in Frisian, the second language of The Netherlands and my mother tongue. Here are some quotes from this collection, plus illustrating pictures. 

(translation by Rosa van der Meer)

dichtbundel-wezen-janna-van-der-meer.png
lijn.png

tuskentiid

meantime

dit is de oere

dy’t wennet yn ’e beammen

de tiid dy glydt

fan ’e fearren fan ’e ûle

 

dit is de oere

dêr ’t wy fan dreame

it wêzen dat glânzget

en glinsteret op ’e mar

 

dit is de oere

sla wetter fan dyn hannen

en lit drippen fleane

yn ’t rûn yn ’t rûn

this is the hour

that lives in trees

the time which glides

from the feathers of the owl

 

this is the hour

we all dream of

the being that shines 

and glisters on the lake

 

this is the hour

shake the water from your hands

and let drops fly

round and round

behoede.jpg

keppel

behoede

foar de swarte dobbe

fan it hielal

jou ik my del

spared

from the black pit

of the universe

I am at rest

herd

twadde libben.jpg

twadde
libben

second life

as ik yn myn tinken

reizgje nei wat wist is

wêr gean ik dan hinne

when I in my mind

travel to what has been

where do I go

driuwe.jpg

kabbelje

rippling

It lûd reizget hjoed by ûnbekende paden lâns

en fynt syn wjerklank op ’e nij

helder kabbelet de tiid

sound travels today along unknown paths

and finds its resonance again

clear the time ripples

hyndertún.jpg

hyndertún

horsegarden

earm yn earm bewege wy

yn in skadich park fol

ripe beien

with linked arms we move

in a park rich in shadows filled with ripe berries

ynkear.jpg

ynkear

reflection

ik libje yn alderhanne wearelden

net ien is minen

ik sil op ’e nij geboaren wurde moatte

I live in many worlds

not one is mine

I will have to be born again

rûzje.jpg

rûzje

rustle

mei it ferline

gie ek de wierheid oan ’e swier

with the past

the truth sang its own song

glinsterfinster.jpg

glinsterfinster

sparkleglass

in kloft ljippen

dûnset mei opljochtsjende

wite búkjes

a flock of lapwings

dance with glowing

white bellies

wetterrêst.jpg

wetterrêst

waterserenity

de giseljende stoarmen

fan wat der wie en wat der soe

se jouwe harren del

the lashing storms

of what was and what would be

they surrender

opsluten.jpg

opsluten

locked

IIs is opsluten wetter

Ice is imprisoned water

brâning.jpg

brâning

surf

kopke ûnder, dit stuit in brâning

breed oerbûgjend

emerged under water, this moment a surf

broadly bending

desiderium.jpg

desiderium

nostalgia

De azem fan ’e streamen blies

de seilen bol fan wêzen

sa sêft en soel

sa wie it libben doe

the breath of the streams blow

the sails full of being

so soft and sultry

life was then

ien.jpg

ien

one

deselde en toch oars

al wat libbet is ien

the same yet different

all that lives is as one

kant.jpg

kant

waterside lace

as loft stûket

tusken muorren

en ik achter behang

plak

sa flak bin ik

when air chokes

between walls

and I get stuck

behind wallpaper

that is how flat I am

lijn.png
  • blogger
  • twitter
  • instagram
  • linkedin
  • generic-social-link
bottom of page